САВЕТ РОДИТЕЉА

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља.

             Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења који су легитимно изабрани.

Представници Савета родитеља за школску 2021/2022. дати су табеларно по разредима ОВДЕ